Úmrtí

musíte
Zpět na osu

Úmrtní list

Popis služby


Co je úmrtní list

Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí člověka. Budete ho potřebovat pro vyřízení dalších práv a povinností.

Nemusí existovat jen jeden úmrtní list. Každý, kdo potřebuje úmrtní list zemřelého, aby si mohl vyřídit další svá práva a povinnosti, si může zažádat o druhopis. Za druhopis zaplatíte 100 Kč.


Týká se vás to, pokud

  • jste vypravitel pohřbu,
  • jste příbuzný zemřelého nebo osoby prohlášené za mrtvou (manžel, manželka, rodič, potomek),
  • jste žili v době úmrtí se zemřelým ve společné domácnosti,
  • prokážete právní zájem (např. jste majitel pozemku, na kterém má zemřelý věcné břemeno, jste dědic, ale nejste příbuzný nebo jste vzdálený příbuzný atd.).

Kdy to musíte řešit

Matriky mají na vystavení úmrtního listu 30 dní od chvíle, kdy se o úmrtí dozví z Listu o prohlídce zemřelého, který jim zašle lékař. Je ale možné, že si ho budete moci vyzvednout dříve.


Co k tomu potřebujete

  • svůj doklad totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo cestovní pas), 
  • rodný list nebo oddací list, kterým se prokazuje váš příbuzenský vztah k zemřelému (na matrice vyžadují tyto dokumenty jen ve výjimečných případech).

Kde a jak to máte řešit

Úmrtní list vám vystaví matrika, pod kterou spadá místo úmrtí osoby. Zemřel-li občan České republiky v cizině, vystaví úmrtní list zvláštní matrika v Brně.

O vydání úmrtního listu můžete matriční úřad požádat také elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Matriční doklad v listinné podobě bude zaslán na doručenku do vlastních rukou; v případě pobytu v zahraničí je možné zvolit také doručení na zastupitelský úřad České republiky.


Vyzvednutí

Podle toho, jak se domluvíte s matrikou, si můžete úmrtní list po vystavení:

  • vyzvednout osobně na matrice, která úmrtní list vystavila,
  • nebo ho dostanete poštou do vlastních rukou.

Po zápisu úmrtí oznámí matrika úmrtí soudu, pod který zemřelý spadal podle místa trvalého pobytu. Soud pak případu přidělí notáře, který kontaktuje dědice.

Matrika nahlásí úmrtí také České správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý pobíral důchod a chcete zajistit, aby nevznikl přeplatek na důchodu, můžete úmrtí nahlásit České správě sociálního zabezpečení pro jistotu také.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3