Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Změna trvalého pobytu

Popis služby


Místem trvalého pobytu se rozumí adresa vašeho pobytu v České republice, kterou máte na občanském průkazu a která je vedena v základním registru obyvatel. Adresu si sami zvolíte, zpravidla v místě, kde máte rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Můžete mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Ve zvláštních případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky.

Z přihlášení k trvalému pobytu vám nevyplývají žádná práva k objektu, ve kterém jste přihlášeni, ani k vlastníkovi nemovitosti.


Týká se vás to, pokud

 • jste vlastník nemovitosti, do které si chcete přihlásit trvalý pobyt,
 • jste nájemník nemovitosti, do které si chcete přihlásit trvalý pobyt,
 • jste zplnomocněný zástupce osoby, za kterou řešíte přihlášení k trvalému pobytu,
 • jste zákonný zástupce nezletilého dítěte, za které řešíte přihlášení k trvalému pobytu,
 • jste zákonný zástupce zletilé osoby, která nemůže sama právně jednat a za kterou řešíte přihlášení k trvalému pobytu.
Pokud se stěhujete, ale nechcete měnit adresu trvalého pobytu, nemusíte nic vyřizovat.

Kdy to musíte řešit

Pokud chcete změnit místo trvalého pobytu.


Co k tomu potřebujete

 • doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz),
 • pokud nemovitost nevlastníte - doklad o oprávnění užívat byt/dům apod., např. nájemní smlouvu nebo úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu, případně musí vlastník přijít s vámi na úřad,
 • pokud nemovitost vlastníte - doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu); v případě, že si úřad může tuto skutečnost ověřit sám v katastru nemovitostí, nemusíte dokládat nic.

V případě, že nemovitost, do které si chcete přihlásit trvalý pobyt, má více spoluvlastníků, stačí vám souhlas pouze jednoho z nich.

Pokud změnu trvalého pobytu řešíte za jinou osobu, musíte doložit:

 • svůj doklad totožnosti,
 • vlastnictví domu nebo bytu/doklad o oprávnění užívat byt/dům apod. (viz výše).

Jako zplnomocněný zástupce navíc:

 • zvláštní plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

Jako zákonný zástupce nezletilého dítěte navíc:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz dítěte (pokud ho má).

Jako zákonný zástupce zletilé osoby, která nemůže sama právně jednat navíc:

 • své oprávnění k zastupování nesvéprávné osoby,
 • občanský průkaz zastoupené osoby (pokud občanský průkaz nemá, tak rodný list).

V případě nájemní smlouvy není nutné mít podpis vlastníka úředně ověřený. Jeho podpis musí být úředně ověřený v případě, že předkládáte souhlas vlastníka.


Kde a jak to máte řešit

Na úřadě obce, města nebo městské části, kam se nově přihlašujete k trvalému pobytu (oddělení evidence obyvatel). Na úřadě dostanete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který vyplníte. Pokud se necháváte zastoupit na základě zvláštní plné moci, Přihlašovací lístek k trvalému pobytu na úřadě vyplní a podepíše váš zástupce.

Lístek musí vyplnit každý, kdo se k trvalému pobytu přihlašuje (zákonný zástupce vyplní za nezletilé děti).

Úředník ustřihne roh občanských průkazů, u kterých dochází ke změně a vydá ke každému Potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Toto potvrzení musíte nosit u sebe společně s ustřiženým občanským průkazem, dokud nedostanete nový občanský průkaz.

Jak zařídit výměnu občanského průkazu, naleznete zde.


Kolik budete platit

Poplatek je 50 Kč za každou ohlášenou osobu od 15 let věku. Osoby mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3