Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Změna trvalého pobytu

Popis služby


Týká se vás to, pokud

 • jste vlastník nemovitosti, do které si chcete přihlásit trvalý pobyt;
 • jste nájemník nemovitosti, do které si chcete přihlásit trvalý pobyt;
 • jste zplnomocněný zástupce osoby, za kterou řešíte přihlášení k trvalému pobytu;
 • jste zákonný zástupce nezletilého dítěte, za které řešíte přihlášení k trvalému pobytu;
 • jste zákonný zástupce zletilé osoby, která nemůže sama právně jednat a za kterou řešíte přihlášení k trvalému pobytu.
Pokud se stěhujete, ale nechcete měnit adresu trvalého pobytu, nemusíte nic vyřizovat.

Co je změna trvalého pobytu

Trvalý pobyt je adresa, kterou si zvolíte k bydlení. Možné to je pouze v objektu, který je pro bydlení určený a je označený číslem popisným, případně evidenčním. Nejčastěji je to místo, kde máte rodinu nebo kde pracujete.

Každý má pouze jedno místo trvalého pobytu, a to je uvedené v občanském průkazu.


Kdy to musíte řešit

Pokud chcete změnit místo trvalého pobytu.


Co k tomu potřebujete

 • doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz);
 • pokud nemovitost nevlastníte - doklad o oprávnění užívat byt/dům apod., např. nájemní smlouvu nebo úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu, případně musí vlastník přijít s vámi na úřad;
 • pokud nemovitost vlastníte - doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu); v případě, že si úřad může tuto skutečnost ověřit sám v katastru nemovitostí, nemusíte dokládat nic.

Pokud změnu trvalého pobytu řešíte za jinou osobu, musíte doložit:

 • svůj doklad totožnosti;
 • vlastnictví domu nebo bytu/doklad o oprávnění užívat byt/dům apod. (viz výše).

Jako zplnomocněný zástupce navíc:

 • zvláštní plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

Jako zákonný zástupce nezletilého dítěte navíc:

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz dítěte (pokud ho má);

Jako zákonný zástupce zletilé osoby, která nemůže sama právně jednat navíc:

 • své oprávnění k zastupování nesvéprávné osoby;
 • občanský průkaz zastoupené osoby (pokud občanský průkaz nemá, tak rodný list).

V případě nájemní smlouvy není nutné mít podpis vlastníka úředně ověřen. Jeho podpis musí být úředně ověřen v případě, že předkládáte souhlas vlastníka.


Kde a jak to máte řešit

Na úřadě obce, města nebo městské části, kam se nově přihlašujete k trvalému pobytu. Na úřadě dostanete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který vyplníte. Pokud se necháváte zastoupit na základě zvláštní plné moci, Přihlašovací lístek k trvalému pobytu na úřadě vyplní a podepíše váš zástupce.

Lístek musí vyplnit každý, kdo se k trvalému pobytu přihlašuje (zákonný zástupce vyplní za nezletilé děti).

Úředník ustřihne roh občanských průkazů, u kterých dochází ke změně a vydá ke každému Potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Toto potvrzení musí každý nosit u sebe společně s ustřiženým občanským průkazem, dokud nemá nový občanský průkaz.

Jak zařídit výměnu občanského průkazu, naleznete zde.


Kolik budete platit

Poplatek je 50 Kč za každou ohlášenou osobu od 15 let věku. Osoby mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe