Změna trvalého pobytu

musíte
Zpět na osu

Výměna občanského průkazu po ohlášení změny trvalého pobytu

Popis služby


Týká se vás to, pokud

 • máte ohlášenou změnu trvalého pobytu,
 • řešíte výměnu občanského průkazu za někoho jiného.

Pro osobu mladší 15 let:

 • zákonný zástupce osoby mladší 15 let,
 • pěstoun,
 • osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče,
 • ředitel/ka zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 • ředitel/ka zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pro osobu starší 15 let:

 • opatrovník,
 • zákonný zástupce osoby s omezenou svéprávností,
 • člen domácnosti, kterému bylo soudem schváleno oprávnění k zastupování.

Kdy to musíte řešit

Nejpozději do 60 kalendářních dnů po ohlášení změny trvalého pobytu.

Platnost občanského průkazu vám skončí uplynutím 45 kalendářních dnů od ohlášení změny trvalého bydliště, a poté máte 15 kalendářních dnů na podání žádosti o nový občanský průkaz.


Co k tomu potřebujete

 • svůj dosavadní občanský průkaz s ustřiženým rohem,
 • potvrzení o změně trvalého pobytu.
 • svůj občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řešíte, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má.
 • svůj občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad prokazující oprávnění k podání žádosti (rozhodnutí soudu o svěření do pěstounské/jiné péče),
 • rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řešíte, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má.
 • svůj občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud žádost podáváte jako zákonný zástupce,
 • svůj občanský průkaz nebo cestovní pas a doklad o ustanovení opatrovníkem, pokud žádost podáváte jako opatrovník a zároveň fyzická osoba,
 • doklad o ustanovení opatrovníkem, pokud žádost podáváte jako právnická osoba,
 • svůj občanský průkaz a doklad, kterým prokážete oprávnění jednat za právnickou osobu, pokud žádost podáváte jako fyzická osoba, která jedná jménem právnické osoby,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti osoby,
 • rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řešíte, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má.
 • svůj občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • rozhodnutí soudu o oprávnění k zastupování,
 • rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řešíte, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu, nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má.

Veškeré doklady musíte předložit v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Zároveň musí být v českém jazyce nebo opatřené úředním překladem do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.


Kde a jak to máte řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města, úřad městské části Praha 1-22) nebo na Ministerstvu vnitra (pro vydání ve zkrácené lhůtě).


Zažádání

1. krok: Prokážete totožnost a předložíte požadované doklady.

2. krok: Úředník vygeneruje a vyplní žádost.

3. krok: Úředník pořídí fotografii a otisky prstů osoby, pro kterou je občanský průkaz zařizován (proto je nutná fyzická přítomnost této osoby).

4. krok: Zkontrolujete údaje a žádost o nový občanský průkaz podepíšete.

V žádosti můžete uvést, že si občanský průkaz vyzvednete na jiném úřadě. Bude vás to stát 100 Kč.

Při podání žádosti o občanský průkaz vás má úředník informovat o tom, že:

 • při převzetí dokladu můžete zadat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k vaší identifikaci při osobním prokázání totožnosti. Jde o 4-10místný číselný kód, který si můžete vymyslet,
 • při převzetí dokladu můžete aktivovat elektronický čip v občanském průkazu, abyste mohli využívat dostupné elektronické služby veřejné správy (např. Portál občana),
 • pro aktivaci musíte zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). Jde o 4-10místné číselné kódy, které si můžete vymyslet.
 • IOK slouží k elektronické identifikaci vaší osoby (např. při přihlašování se občanským průkazem do Portálu občana; jedná se v podstatě o PIN),
 • DOK slouží k odblokování IOK, pokud ho třikrát po sobě zadáte chybně (jedná se v podstatě o PUK).

Pokud nebudete mít zájem elektronický čip aktivovat, můžete to udělat jindy nebo nemusíte vůbec.

Tady si můžete přečíst víc informací o občanském průkazu s čipem a kódech pro ochranu občanského průkazu.

Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává:

 • osoba mladší 15 let,
 • osoba s omezenou svéprávností,
 • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.

Vyzvednutí

Občanský průkaz si můžete vyzvednout do 30 dnů (ale je to možné i později) od podání žádosti na stejném úřadě, kde jste žádost podali (pokud jste v žádosti neuvedli jiný úřad, kde si chcete občanský průkaz vyzvednout).

Pro sebe

Pouze osobně. V případě, že máte závažné důvody, pro které se nemůžete dostavit pro průkaz osobně, může ho vyzvednout i někdo jiný na základě zvláštní plné moci s vaším úředně ověřeným podpisem.

Pro osobu mladší 15 let

Vy jako zákonný zástupce osoby mladší 15 let stvrdíte převzetí svým podpisem. Totéž platí pro pěstouny, osoby, kterým byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitele/ky zařízení pro výkon ústavní výchovy a ředitele/ky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pro osobu starší 15 let

Vy jako opatrovník stvrdíte převzetí svým podpisem. Totéž platí pro zákonného zástupce osoby s omezenou svéprávností a člena domácnosti, kterému bylo soudem schváleno oprávnění k zastupování.


Kolik budete platit

 • Výměna občanského průkazu po změně trvalého pobytu je zdarma.
 • Pro osoby mladší 15 let je stanoven poplatek 100 Kč.
 • Vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě je zpoplatněno (čtěte níže v textu).

Vystavení dříve než do 30 dní od podání žádosti

Umožňuje Ministerstvo vnitra a všechny úřady obcí s rozšířenou působností:

Do 24 hodin (v pracovních dnech) - vyzvednout můžete pouze na Ministerstvu vnitra

 • při podání na Ministerstvu vnitra zaplatíte 1000 Kč (u osoby mladší 15 let 500 Kč),
 • při podání na úřadě obce s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč (u osoby mladší 15 let 250 Kč) + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatím dalších 500 Kč (u osoby mladší 15 let 250 Kč).

Do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte 500 Kč (u osoby mladší 15 let 300 Kč),
 • při podání na úřadě obce s rozšířenou působností zaplatíte 250 Kč (u osoby mladší 15 let 200 Kč) + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatíte dalších 250 Kč (u osoby mladší 15 let 100 Kč),
 • při podání a převzetí na stejném úřadě obce s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč (u osoby mladší 15 let 300 Kč).
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3