Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání duplikátu rodného listu

Popis služby


Rodný list je matriční doklad vydávaný matričním úřadem dle místa narození dítěte. Rodným listem se prokazuje narození. V případě ztráty jeho prvopisu, nebo jiné potřeby, je možné na stejném matričním úřadě požádat o duplikát, pokud jste tzv. oprávněnou osobou.

Oprávněnou osobou jste, pokud:

 • se jedná o váš vlastní rodný list,
 • jste sourozenec,
 • jste člen rodiny (manžel/ka, registrovaný partner/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 • prokážete právní zájem na získání rodného listu,
 • jste zmocněncem výše uvedených osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
 • jste zástupce školského zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí umístěných v těchto zařízeních.

Týká se vás to, pokud

 • nemáte prvopis rodného listu a potřebujete ho.

Kdy to musíte řešit

Ve chvíli, kdy zjistíte, že vám rodný list chybí a potřebujete ho předložit.

Příklady situací, ve kterých budete tyto doklady potřebovat:

 • zaměstnavateli předkládáte rodný list vašeho dítěte,
 • při podání žádosti o důchod musí ženy předkládat rodné listy dětí,
 • pokud nemáte vydaný jiný doklad totožnosti (např. cestovní pas) a ztratíte občanský průkaz.

Není vaší zákonnou povinností předkládat na matrice rodný list, pokud si úředník matriky údaje uvedené v tomto dokladu může ověřit z jím vedených matričních knih nebo z informačních systémů. Pro všechny případy je ale lepší mít dokumenty u sebe.


Co k tomu potřebujete

 • žádost o vydání duplikátu rodného listu (jednotný tiskopis žádosti není stanoven, ale některé matriky mají své formuláře volně k dispozici),
 • doklad totožnosti, 
 • příbuzenský vztah k osobě, které se zápis týká, doložíte nejlépe dalším matričním dokladem, který tento vztah potvrzuje (např. rodný list sourozence fyzické osoby, které se zápis týká, rodný list rodičů, oddací list atd.),
 • znalost data a místa narození,
 • příp. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud je žádost podána prostřednictvím zmocněnce.

Kde a jak to řešit

O duplikát můžete požádat osobně nebo písemně poštou na matričním úřadě, který je příslušný pro obec, kde se událost stala, a má tedy narození zapsané ve své matrice.

Žádost o duplikát matričního dokladu lze podat i prostřednictvím datové schránky. Duplikát vám přijde poštou doporučeně do vlastních rukou nebo si ho vyzvednete přímo na matričním úřadě, záleží na domluvě s matrikářem.

Duplikát vám bude vydán do 30 dnů od podání žádosti. Obvykle to bývá i dříve.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu matričního dokladu zaplatíte 100 Kč. Platební údaje vám poskytne matriční úřad, který bude duplikát dokladu vydávat.

Pokud potřebujete rodný list použít v některém ze států Evropské unie, můžete matriční úřad při jeho vydání požádat o vystavení vícejazyčného standardního formuláře. Matričnímu úřadu musíte sdělit, ve které zemi matriční doklad hodláte použít. Tento formulář slouží jako úřední překlad do úředního jazyka státu, kde bude matriční doklad použit. Za jeho vydání nic neplatíte.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3