Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání duplikátu oddacího listu

Popis služby


Oddací list je matriční doklad, který vydává matriční úřad příslušný k místu, kde došlo k uzavření manželství. Oddacím listem se prokazuje uzavření manželství. V případě ztráty, odcizení nebo jiné potřeby, vám bude na žádost vydán duplikát, pokud jste tzv. oprávněnou osobou.

Oprávněnou osobou jste, pokud:

  • jste zapsáni v oddacím listu jako jeden ze snoubenců,
  • jste sourozenec jednoho ze snoubenců,
  • jste člen rodiny (manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
  • prokážete právní zájem na získání oddacího listu,
  • jste zmocněnec těchto osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Týká se vás to, pokud

  • nemáte prvopis oddacího listu a potřebujete ho.

Kdy to musíte řešit

Ve chvíli, kdy zjistíte, že vám doklad chybí a potřebujete ho někde předložit.

Není vaší zákonnou povinností předkládat na matrice oddací list, pokud si úředník matriky údaje uvedené v tomto dokladu může ověřit z jím vedených matričních knih nebo z informačních systémů. Pro všechny případy je ale lepší mít dokumenty u sebe.


Co k tomu potřebujete

  • žádost o vydání duplikátu oddacího listu (jednotný tiskopis žádosti není stanoven, ale některé matriky mají své formuláře žádostí volně k dispozici),
  • doklad totožnosti, 
  • znalost data a místa uzavření manželství,
  • příp. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud je žádost podána prostřednictvím zmocněnce.

Kde a jak to řešit

O duplikát můžete požádat osobně nebo písemně poštou na matričním úřadě, který je příslušný pro obec, kde se událost stala, a má tedy sňatek zapsaný ve své matrice.

Žádost o duplikát matričního dokladu lze podat i prostřednictvím datové schránky. Duplikát vám přijde poštou doporučeně do vlastních rukou nebo si ho vyzvednete přímo na matričním úřadě, záleží na domluvě s matrikářem.

Duplikát vám bude vydán do 30 dnů od podání žádosti. Obvykle to bývá i dříve.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu matričního dokladu zaplatíte 100 Kč. Platební údaje vám poskytne matriční úřad, který bude duplikát dokladu vydávat.

Pokud potřebujete oddací list použít v některém ze států Evropské unie, můžete matriční úřad při jeho vydání požádat o vystavení vícejazyčného standardního formuláře. Matričnímu úřadu musíte sdělit, ve které zemi matriční doklad hodláte použít. Tento formulář slouží jako úřední překlad do úředního jazyka státu, kde bude matriční doklad použit. Za jeho vydání nic neplatíte.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3