Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání loveckého lístku z důvodu ztráty

Popis služby


Lovecký lístek je jedním z nejdůležitějších dokladů potvrzujících oprávnění k lovu zvěře. Bez něj lovit nemůžete, a proto pokud se chystáte opět na lov, musíte si vyřídit nový lístek, neboť zákon neumožňuje vydat duplikát.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili lovecký lístek,
  • vám ukradli lovecký lístek,
  • jste si zničili lovecký lístek,
  • v případě změny příjmení.

Kdy to musíte řešit

Alespoň 30 dní předtím, než se chystáte jít lovit, protože taková je zákonná lhůta pro vydání lístku.


Co k tomu potřebujete

  • vyplněnou žádost o vydání loveckého lístku (některá města mají formulář k dispozici na webových stránkách),
  • být starší 16 let,
  • mít způsobilost k právním úkonům,
  • doklad o odborné způsobilosti (osvědčení o složení  zkoušky z myslivosti nebo, pokud jste žákem či absolventem střední nebo vyšší odborné školy, vysvědčení s předmětem myslivost, popř. maturitní vysvědčení, na kterém je myslivost studijním oborem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole),
  • být bezúhonní (dokládáte čestným prohlášením) a máte povinné pojištění pro myslivce. Více informací najdete na těchto stránkách.

Kde a jak to řešit

Lovecký lístek vám na žádost vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde máte trvalý pobyt. Formulář žádosti je k dispozici na příslušných úřadech, některé úřady mají formulář i zveřejněný na webových stránkách, kde si ho můžete vytisknout.

V případě, že o vydání lístku žádá cizinec, který nemá v ČR trvalý pobyt, žádá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde se zdržuje.

Zákonná lhůta pro vydání loveckého lístku je 30 dní.


Kolik zaplatíte

Poplatek se liší podle doby platnosti loveckého lístku.

Např. lístek s platností na jeden den vyjde na 30 Kč, na jeden rok je to 150 Kč, pro osoby studující myslivost nebo pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce, je to na jeden rok 75 Kč. 

Možné je vydat i lístek na dobu neurčitou, pouze však občanům ČR, za 1 000 Kč.

Při ztrátě loveckého lístku třeba znovu uhradit správní poplatek, neboť vydání duplikátu není možné.

V případě vydání loveckého lístku pro cizince je třeba předložit doklad (úřední listina, lovecký lístek vydaný orgánem veřejné moci) opravňující k lovu zvěře vydaný v cizině, včetně úředního ověření a překladu (apostilla, superlegalizace).

Další podrobnosti najdete na webových stránkách ústředního orgánu státní správy myslivosti.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3