Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání loveckého lístku z důvodu ztráty

Popis služby


Lovecký lístek je jedním a zároveň nejdůležitějším z dokladů potvrzující oprávnění k lovu zvěře. Bez něj lovit nemůžete, a proto pokud se chystáte opět na lov, musíte si vyřídit nový lístek, neboť zákon neumožňuje vydat duplikát.


Týká se vás to, pokud

  • jste ztratili lovecký lístek;
  • vám ukradli lovecký lístek;
  • jste si zničili lovecký lístek;
  • v případě změny příjmení.

Kdy to musíte řešit

Alespoň 30 dní předtím, než se chystáte jít lovit, protože taková je zákonná lhůta pro vydání lístku.


Co k tomu potřebujete

  • vyplněnou žádost o vydání loveckého lístku (některá města mají formulář k dispozici na webových stránkách);
  • být starší 16 let;
  • mít způsobilost k právním úkonům;
  • doklad o odborné způsobilosti (osvědčení o složení  zkoušky z myslivosti nebo, pokud jste žákem či absolventem střední nebo vyšší odborné školy, vysvědčení s předmětem myslivost, popř. maturitní vysvědčení, na kterém je myslivost studijním oborem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole);
  • jste bezúhonní (dokládáte čestným prohlášením) a máte povinné pojištění pro myslivce. Více informací najdete na těchto stránkách.

Kde a jak to řešit

Lovecký lístek vám na žádost vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP), kde máte trvalý pobyt. Formulář žádosti je k dispozici na příslušných úřadech, některé úřady mají formulář i zveřejněný na webových stránkách, kde si ho můžete vytisknout.

V případě, že o vydání lístku žádá cizinec, který nemá v ČR trvalý pobyt, žádá u OPR v místě, kde se zdržuje.

Zákonná lhůta pro vydání loveckého lístku je 30 dní.


Kolik zaplatíte

Poplatek se liší podle doby platnosti loveckého lístku.

Vydání loveckého lístku je podmíněno zaplacením příslušného správního poplatku. Pro bližší informace o způsobu a místě uhrazení poplatku se obraťte na ORP.

Např. lístek s platností na jeden den vyjde na 30 Kč, na jeden rok je to 150 Kč, pro osoby studující myslivost nebo pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce, je to na jeden rok 75 Kč. 

Možné je vydat i lístek na dobu neurčitou, pouze však občanům ČR, za 1000 Kč.

V každém případě je při ztrátě loveckého lístku třeba znovu uhradit správní poplatek, neboť vydání duplikátu není možné.

V případě vydání loveckého lístku pro cizince je třeba předložit doklad (úřední listina, lovecký lístek vydaný orgánem veřejné moci) opravňující k lovu zvěře vydaný v cizině včetně úředního překladu (apostilla, superlegalizace).

Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách ústředního orgánu státní správy myslivosti.

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe