Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání duplikátu úmrtního listu

Popis služby


Úmrtní list je matriční doklad, kterým se prokazuje úmrtí fyzické osoby a je vydáván matričním úřadem, v jehož obvodu osoba zemřela, případně byla nalezena. V případě ztráty jeho prvopisu, nebo jiné potřeby, je možné na stejném matričním úřadě požádat o duplikát, pokud jste tzv. oprávněnou osobou.

Oprávněnou osobou jste, pokud:

 • jste členem rodiny (sourozenec, manžel/ka, registrovaný partner/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 • prokážete právní zájem na získání úmrtního listu (např. zaměstnavatel pro účely skončení pracovního poměru),
 • jste osoba, která se zemřelým žila v době jeho smrti ve společné domácnosti,
 • jste vypravitelem pohřbu,
 • jste zmocněncem výše uvedených osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Týká se vás to, pokud

 • jste oprávnění žadatelé a chcete znovu získat úmrtní list.

Kdy to musíte řešit

Ve chvíli, kdy zjistíte, že úmrtní list nemáte a potřebujete ho. 

Není vaší zákonnou povinností předkládat na matrice úmrtní list, pokud si úředník matriky údaje uvedené v úmrtním listu může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo z informačních systémů. Pro všechny případy je ale lepší mít dokument u sebe.


Co k tomu potřebujete

 • žádost o vydání duplikátu úmrtního listu (jednotný tiskopis není stanoven, ale některé matriky mají své formuláře žádostí volně k dispozici),
 • doklad totožnosti,
 • veřejnou listinu (např. rodný list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že úmrtí se týká člena vaší rodiny, nebo vašeho sourozence nebo fakturu za pohřeb, kterou prokážete, že jste byli vypraviteli pohřbu,
 • znalost data a místa úmrtí,
 • příp. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud je žádost podána prostřednictvím zmocněnce.

Kde a jak to řešit

O duplikát úmrtního listu požádejte buď osobně, nebo písemně poštou na matričním úřadě, který je příslušný pro obec, kde se událost stala, a má tedy úmrtí zapsané ve své matrice.

Žádost o duplikát matričního dokladu lze podat i prostřednictvím datové schránky. Duplikát vám přijde poštou doporučeně do vlastních rukou nebo si ho vyzvednete přímo na matričním úřadě, záleží na domluvě s matrikářem.

Duplikát vám bude vydán do 30 dní. Obvykle to bývá i dříve.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu úmrtního listu zaplatíte 100 Kč. Platební údaje vám poskytne matriční úřad, který bude duplikát dokladu vydávat.

Pokud potřebujete úmrtní list použít v některém ze států Evropské unie, můžete matriční úřad při jeho vydání požádat o vystavení vícejazyčného standardního formuláře. Matričnímu úřadu musíte sdělit, ve které zemi úmrtní list hodláte použít. Tento formulář slouží jako úřední překlad do úředního jazyka státu, kde bude úmrtní list použit. Za jeho vydání nic neplatíte.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3