Ztráta dokladů

Zpět na osu

Zažádat o vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství

Popis služby


Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. Dokladem o registrovaném partnerství se prokazuje vznik registrovaného partnerství. V případě jeho ztráty, odcizení nebo jiné potřeby, je možné si zažádat o jeho opětovné vydání, pokud jste tzv. oprávněnou osobou.

Oprávněnou osobou jste, pokud:

 • jste fyzická osoba, které se zápis registrovaného partnerství týká,
 • prokážete právní zájem na získání dokladu o registrovaném partnerství,
 • jste zmocněnec těchto osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Týká se vás to, pokud

 • jste ztratili doklad o registrovaném partnerství, 
 • vám ukradli doklad o registrovaném partnerství,
 • jste si zničili doklad o registrovaném partnerství,
 • potřebujete doklad z jiného důvodu.

Kdy to musíte řešit

Ve chvíli, kdy zjistíte, že doklad nemáte a potřebujete ho. 

Není vaší zákonnou povinností předkládat na matrice doklad o registrovaném partnerství, pokud si úředník matriky údaje uvedené v tomto dokladu může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo z informačních systémů. Pro všechny případy je ale lepší mít dokument u sebe.


Co k tomu potřebujete

 • žádost o vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství (jednotný tiskopis žádosti není stanoven, ale některé matriky mají své formuláře žádostí volně k dispozici),
 • doklad totožnosti, 
 • znalost data a místa vstupu do registrovaného partnerství,
 • příp. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud je žádost podána prostřednictvím zmocněnce.

Kde a jak to řešit

O duplikát dokladu o registrovaném partnerství požádejte buď osobně, nebo písemně poštou na matričním úřadě, který je příslušný pro obec, kde se událost stala.

Žádost o duplikát matričního dokladu lze podat i prostřednictvím datové schránky. Duplikát vám přijde poštou doporučeně do vlastních rukou nebo si ho vyzvednete přímo na matričním úřadu, záleží na domluvě s matrikářem. 

Duplikát vám bude vydán do 30 dní. Obvykle to bývá i dříve.

Seznam matričních úřadů vydávajících doklady o registrovaném partnerství najdete na stránkách Ministerstva vnitra.


Kolik zaplatíte

Za vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství zaplatíte 100 Kč. Platební údaje vám poskytne matriční úřad, který bude duplikát dokladu vydávat.

Pokud potřebujete doklad o registrovaném partnerství použít v některém ze států Evropské unie, můžete matriční úřad při jeho vydání požádat o vystavení vícejazyčného standardního formuláře. Matričnímu úřadu musíte sdělit, ve které zemi matriční doklad hodláte použít. Tento formulář slouží jako úřední překlad do úředního jazyka státu, kde bude matriční doklad použit. Za jeho vydání nic neplatíte.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3