Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Vdovský/vdovecký důchod

Popis služby


Vdovský důchod pobírá pozůstalá manželka (vdova). Vdovecký důchod pobírá pozůstalý manžel (vdovec). Vyplácí se z českého důchodového systému.

Nutnou podmínkou vzniku nároku na vdovský/vdovecký důchod je trvání manželství k datu úmrtí manžela nebo manželky. Na vdovský/vdovecký důchod nemáte nárok po rozvodu, případně po druhovi/družce či po registrovaném partnerovi/registrované partnerce.


Týká se vás to, pokud

  • vám zemřel manžel nebo manželka.

O vdovský/vdovecký důchod můžete zažádat, pokud


Kdy to máte řešit

Jakmile máte k dispozici úmrtní list zesnulého. Důchod je možné vyplatit maximálně pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod. 

Manžel, který byl poživatelem starobního důchodu, zemřel dne 2. 1. 2014. Vdova žádost o vdovský důchod uplatnila dne 25. 8. 2020. Česká správa sociálního zabezpečení přizná důchod ode dne úmrtí, tj. 2. 1. 2014, avšak doplatí ho pouze pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod, tj. ode dne 25. 8. 2015.


Co k tomu potřebujete


Kde a jak to máte řešit

1. krok: Dorazíte osobně na Okresní správu sociálního zabezpečení (Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení), kam spadáte podle svého místa trvalého pobytu. Kontakty na příslušné pracoviště najdete na stránkách ČSSZ.

K podání žádosti můžete zmocnit jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

2. krok: Předložíte potřebné dokumenty pracovníkovi oddělení důchodového pojištění, který s vámi sepíše žádost o vdovský/vdovecký důchod. 

Vojáci z povolání (Ministerstvo obrany), příslušníci Policie České republiky, příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (Ministerstvo vnitra) a příslušníci Vězeňské služby České republiky (Ministerstvo spravedlnosti) nemají důchod vyplácený od České správy sociálního zabezpečení, ale od orgánu sociálního zabezpečení příslušného ministerstva.


Kolik budete dostávat

Výše vdovského důchodu se počítá z důchodu, který zesnulý pobíral, nebo by mohl pobírat, kdyby se důchodu dožil. O tom, jak se přesně vypočítává vdovský/vdovecký důchod, si můžete přečíst na stránkách ČSSZ.

Vdovský/vdovecký důchod se vyplácí od data úmrtí manžela/manželky po dobu jednoho roku.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela/manželky má vdova/vdovec nárok na vdovský/vdovecký důchod v případě splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/zemřelé manželky, který žije ve společné domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • invalidita třetího stupně,
  • dosažení důchodového věku (případně věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození). Důchodový věk pro osoby narozené po roce 1971 je 65 let. Důchodový věk dříve narozených osob je uveden v příloze k zákonu o důchodovém pojištění.

Vyřízení vdovského/vdoveckého důchodu může trvat až 90 dní. Při sepisování žádosti můžete na úřadě požádat o poskytnutí zálohy na vdovský/vdovecký důchod. Pokud příslušná OSSZ vaši žádost uzná, pošle vám zálohu složenkou. Po přiznání vdovského/vdoveckého důchodu zúčtuje orgán sociálního zabezpečení poskytnuté zálohy s přiznanou dávkou (první výplata vdovského/vdoveckého důchodu bude snížena o tolik, kolik jste dostali na zálohách).

Podrobné informace o vdovském/vdoveckém důchodu a dalších právech a povinnostech naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3