ÚvodŽivotní událostiÚmrtíÚmrtí podnikatele a pokračování v živnosti

Úmrtí podnikatele a pokračování v živnosti

Při úmrtí podnikatele je vhodné myslet na několik dalších záležitostí.

Podat Přehled o příjmech a výdajích za zemřelého podnikatele na Okresní správu sociálního zabezpečení sice není přímo zákonná povinnost, ale jeho podání doporučujeme. Vhodné je to zejména tehdy, když zaplacení pojistného může ovlivnit váš nárok na pozůstalostní (vdovský, vdovecký nebo sirotčí) důchod nebo jeho výši. Přehled za zemřelého podnikatele můžete podat jako jeho dědic nebo jako osoba, která uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod. Na základě podaného Přehledu lze získat zpět i případný přeplatek pojistného.

Přehled o příjmech a výdajích je také vhodné dodat do zdravotní pojišťovny, u které byl zemřelý podnikatel pojištěn. Tento přehled by se měl podat do 30 dnů od úmrtí a měl by pokrývat období za poslední kalendářní rok, ve kterém k úmrtí došlo. Konkrétní podmínky a formuláře poskytne konkrétní pojišťovna.

Do skončení dědického řízení můžete pokračovat v živnosti zesnulého, pokud na to máte dědický nárok. To musíte nahlásit kterémukoli živnostenskému úřadu do 3 měsíců od úmrtí (nestanoví-li zákon jinak). 

Dědický nárok mají:

  • správce dědictví,
  • dědicové ze závěti a pozůstalý manžel/ka, nebo partner/ka,
  • dědicové ze závěti a pozůstalý manžel/ka, nebo partner/ka,
  • insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu,
  • pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v bodě c), pokud v živnosti nepokračují dědicové,
  • svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

Pokud dědické řízení skončilo, vy jste živnost zdědil/a a hodláte v ní pokračovat, musíte to nahlásit (pokud jste to už neudělali v průběhu dědického řízení) na kterýkoli živnostenský úřad. 

Do 3 měsíců ode dne, kdy jste živnost zdědil/a, si musíte zřídit vlastní živnostenské oprávnění. Při pokračování v živnosti před i po 3 měsících od úmrtí podnikatele, musíte plnit všechny povinnosti jako ostatní OSVČ.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3