Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Pohřebné

Popis služby


Pohřebné je jednorázová dávka, kterou vám stát přispěje na náklady pohřbu, pokud jste vypravili pohřeb nezaopatřenému dítěti, rodiči nezaopatřeného dítěte, plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Váš příjem nebo příjem vaší rodiny se při posuzování nároku nezohledňuje.

Podrobnosti o dávce se dozvíte na stránce Úřadu práce ČR.


Týká se vás to, pokud

 • vypravujete pohřeb nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt v České republice,
 • vypravujete pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, který má trvalý pobyt v České republice,
 • vypravujete pohřeb plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Jestli máte nárok na dávku, si můžete orientačně zjistit na webových stránkách Sociálního poradce.


Kdy to máte řešit

Zažádat můžete nejdříve v den vypravení a zaplacení pohřbu a nejpozději 1 rok ode dne pohřbení.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou žádost o pohřebné,
 • úmrtní list zesnulé osoby nebo záznam z matriky o úmrtí osoby, nebo doklad o tom, že došlo k potratu nebo umělému přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů,
 • doklad prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,
 • fakturu za vypravení pohřbu k ověření, že osoba žádající o dávku, je totožná s osobou, která vypravila pohřeb,
 • doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu,
 • občanský průkaz žadatele (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list),
 • u dětí do 15 let rodný list.

Nezaopatřenost dítěte staršího 15 let zakládající nárok na pohřebné musíte prokázat jedním z následujících potvrzení (formuláře najdete mezi přílohami k žádosti o pohřebné):

 • potvrzení o studiu,
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím,
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu,
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

Kde a jak to máte řešit

Na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle podle místa vašeho skutečného bydliště.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty můžete doručit těmito způsoby:


Kolik dostanete

Na základě doložené žádosti a splnění zákonných podmínek Úřad práce ČR do 30 dní rozhodne o nároku na dávku. Vyrozumění o nároku na dávku vám přijde poštou nebo prostřednictvím datové schránky. 

Dávka je pevně stanovena částkou 5 000 Kč. 

Dávku dostanete jednorázově vámi zvoleným způsobem, a to buď na účet, nebo poštovní poukázkou. Nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne, kdy vám ji Úřad práce ČR schválil.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR (800 77 99 00).

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3