Úmrtí

můžete
Zpět na osu

Pohřebné

Popis služby


Pohřebné je jednorázová dávka, kterou vám stát přispěje na náklady pohřbu, pokud jste vypravil/a pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Váš příjem nebo příjem vaší rodiny se při posuzování nároku nezohledňuje.

Podrobnosti o dávce se dozvíte na stránce Úřadu práce.


Týká se vás to, pokud

 • vypravujete pohřeb nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt v České republice
 • vypravujete pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, který má trvalý pobyt v České republice

Jestli máte nárok na dávku, si můžete orientačně zjistit na webových stránkách Sociálního poradce.


Kdy to máte řešit

Zažádat můžete nejdříve v den vypravení a zaplacení pohřbu a nejpozději 1 rok ode dne pohřbení.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou žádost o pohřebné
 • úmrtní list zesnulé osoby nebo záznam z matriky o úmrtí osoby
 • doklad prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • fakturu za vypravení pohřbu k ověření, že osoba žádající o dávku, je totožná s osobou, která vypravila pohřeb
 • doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu
 • občanský průkaz žadatele (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list)
 • u dětí do 15 let rodný list

Nezaopatřenost dítěte staršího 15 let zakládající nárok na pohřebné musíte prokázat jedním z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu (na tiskopise Úřadu práce ČR)
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

Kde a jak to můžete řešit

Na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle podle místa vašeho skutečného bydliště.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty můžete doručit těmito způsoby:


Kolik dostanete

Na základě doložené žádosti a splnění zákonných podmínek Úřad práce ČR do 30 dní rozhodne o nároku na dávku. Vyrozumění o nároku na dávku vám přijde poštou nebo prostřednictvím datové schránky. 

Dávka je pevně stanovena částkou 5 000 Kč. 

Dávku dostanete jednorázově vámi zvoleným způsobem:

 • na účet
 • poštovní poukázkou

nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne, kdy vám ji Úřad práce ČR schválil.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR (800 77 99 00).

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe