Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Přídavek na dítě

Popis služby


Přídavek na dítě je základní, dlouhodobá dávka nezaopatřeného dítěte, které žije v rodině s nižšími příjmy. Přídavek stát vyplácí zletilému dítěti nebo u dětí do 18 let jejich zákonnému zástupci, aby pomohl krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Více se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Zletilé nezaopatřené dítě se vždy posuzuje s rodiči v případě, že jsou všichni hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě. Pokud není splněna tato podmínka, posuzuje se zletilé nezaopatřené dítě samostatně.

Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedení, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije. Jestli bylo dítě svěřeno do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se s dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů.


Týká se vás to, pokud

 • jste osobou, která má dítě v přímém zaopatření (pečujete o nezaopatřené dítě), a
 • čistý příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny, a
 • máte trvalý pobyt na území ČR.

Jestli máte na dávku nárok, si můžete orientačně zjistit na webových stránkách Úřadu práce ČR v sekci Sociální poradce.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 10 990 Kč (pro rok 2023).

10 990 x 3,4 = 37 366 Kč

Pokud má tato rodina čisté příjmy nižší než 37 366 Kč, má nárok na přídavek na dítě.


Kdy službu řešit

O přídavek na dítě můžete zažádat kdykoliv ode dne narození dítěte. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok můžete uplatnit max. 3 měsíce zpětně.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou Žádost o přídavek na dítě,
 • vyplněný Doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny; příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě,
 • výši čtvrtletních příjmů rodiny budete následně dokládat pravidelně za každé čtvrtletí,
 • občanský průkaz všech uvedených členů rodiny (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list),
 • u dětí do 15 let rodný list.

Pokud jste převzali dítě do péče, musíte doložit také rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musíte doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje,
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se jí to týká,
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se ho to týká,
 • potvrzení o vedení nezaopatřeného dítěte v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se ho to týká.

Kde a jak službu řešit

Na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa skutečného bydliště dítěte.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte na úřad osobně,
 • zašlete poštou,
 • zašlete prostřednictvím datové schránky,
 • podáte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra ÚP ČR (800 77 99 00).


Kolik budete dostávat

Na základě doložené žádosti a splnění zákonných podmínek Úřad práce ČR do 30 dní rozhodne o nároku na dávku. Vyrozumění o nároku vám pošle poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Výše dávky je stanovena zákonem podle věku dítěte.

Na aktuální výši měsíčních dávek se můžete podívat na stránky Úřadu práce ČR.

Dávku budete jednou za měsíc dostávat na účet, nebo poštovní poukázkou.

Vyplácena vám bude měsíčně, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který vám dávka náležela. 

Pokud máte nárok na přídavek za měsíc únor, vyplacen vám bude nejpozději do konce března.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3