Narození dítěte

můžete
po porodu
Zpět na osu

Přídavek na dítě

Popis služby


Přídavek na dítě je základní, dlouhodobá dávka nezaopatřeného dítěte, kterou stát vyplácí zletilému dítěti nebo u dětí do 18 let jeho zákonnému zástupci, aby pomohl krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Více se dozvíte na webových stránkách Úřadu práce ČR.


Týká se vás to, pokud:

 • jste jeden z rodičů nezletilého dítěte, vaše rodinné příjmy jsou pod hranicí 2,7 násobku životního minima rodiny a máte trvalý pobyt na území ČR
 • jste osobou, která má dítě v přímém zaopatření (pečuje o nezaopatřené dítě), vaše rodinné příjmy jsou pod hranicí 3,4 násobku životního minima rodiny a máte trvalý pobyt na území ČR

To, jestli máte nárok na dávku, si můžete orientačně zjistit na webových stránkách Úřadu práce ČR v sekci Sociální poradce.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 8 720 Kč.

8 720 x 2,7 = 23 544

Pokud má tato rodina rodinné příjmy nižší než 23 544 Kč, má nárok na přídavek na dítě.


Kdy službu řešit

O přídavek na dítě můžete zažádat ode dne narození dítěte.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněnou žádost o přídavek na dítě
 • vyplněný doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny; příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě
 • občanský průkaz všech uvedených členů rodiny (pokud není uvedeno rodné příjmení, musíte doložit také rodný list)
 • u dětí do 15 let rodný list

Pokud jste převzali dítě do péče, musíte doložit rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musíte doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se jí to týká
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se jí to týká
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se jí to týká

Kde a jak službu řešit

Na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa skutečného bydliště dítěte.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručíte osobně
 • doručíte na podatelnu
 • zašlete poštou
 • zašlete prostřednictvím datové schránky
 • podáte prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra ÚP ČR (800 77 99 00).


Kolik budete dostávat

Na základě doložené žádosti a splnění zákonných podmínek Úřad práce ČR do 30 dní rozhodne o nároku na dávku. Vyrozumění o nároku Vám bude odesláno poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Výše dávky je stanovena zákonem podle věku dítěte.

Na aktuální výši měsíčních dávek se můžete podívat na Úřadu práce ČR.

Dávku budete jednou za měsíc dostávat:

 • na účet
 • nebo poštovní poukázkou.

Vyplácena vám bude měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Pro trvání nároku je třeba každé čtvrtletí pravidelně dokládat výši čtvrtletních příjmů rodiny.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR (800 77 99 00).

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe