Narození dítěte

můžete
před porodem
Zpět na osu

Peněžitá pomoc v mateřství

Popis služby


Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) je dávka poskytovaná z nemocenského pojištění jako náhrada mzdy během podpůrčí doby, která je:

 • 28 týdnů – v případě, že se vám narodilo jedno dítě,
 • 37 týdnů – v případě, že se vám narodily dvě nebo více dětí zároveň,
 • 22 týdnů – v případě, že jste osoba, která převzala dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody s matkou),
 • 31 týdnů – v případě, že jste osoba, která převzala dvě a více dětí do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody s matkou).

Peněžitou pomoc v mateřství lze pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte:

 • pokud jste žena, která dítě porodila,
 • pokud jste osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
 • pokud jste otec (nebo manžel ženy, která dítě porodila), který pečuje o dítě na základě písemné dohody s matkou.

Pečujete-li o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo z důvodu úmrtí matky, můžete peněžitou pomoc v mateřství pobírat nejdéle do 7 let věku dítěte.


Týká se vás to, pokud

 • jste těhotná žena a zbývá vám osm týdnů do očekávaného dne porodu,
 • jste otec dítěte, který s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat (dohodu je možné uzavřít tak, aby byla účinná nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů),
 • jste otec (nebo manžel ženy, která dítě porodila), který pečuje o dítě, protože matka dítěte o něj nemůže či nesmí pečovat z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění, kvůli kterému byla uznána dočasně práce neschopnou,
 • jste osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
 • jste osoba, která převzala dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Zároveň vám trvá účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta ze skončeného pojištění. (Pokud to nevíte, může vám tuto informaci dát váš současný nebo poslední zaměstnavatel.)

Dále máte v posledních dvou letech před nástupem na PPM účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů (do této doby se započítává i doba řádně ukončeného studia). Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, musíte splnit ještě další podmínku, a to účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na PPM.

Pokud jste studentka nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, která se nepřihlásila k účasti na nemocenském pojištění, nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Můžete si ale rovnou zažádat o rodičovský příspěvek na krajské pobočce Úřadu práce ČR, pod který patříte podle svého trvalého pobytu.


Kdy službu řešit

Peněžitou pomoc v mateřství začnete řešit s ohledem na to, kdy vám nastane počátek podpůrčí doby:

 • pokud jste těhotná žena, nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který jste si určila v období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
 • pokud jste otec (nebo manžel ženy, která dítě porodila) a pečujete o dítě na základě písemné dohody s matkou, můžete na peněžitou pomoc v mateřství nastoupit od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů,
 • pokud jste osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela, nebo osoba, která převzala dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, můžete nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství ode dne převzetí dítěte do péče.

Co k tomu potřebujete

Pokud jste těhotná žena, vystaví vám váš ošetřující lékař (zpravidla gynekolog) žádost o peněžitou pomoc v mateřství a potvrdí vám v ní očekávaný termín porodu.

Pokud jsem otec dítěte (nebo manžel ženy, která dítě porodila), budete potřebovat:

Pokud jste osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela, pak musíte k žádosti doložit také její úmrtní list.

Pokud jste osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, k žádosti musíte doložit doklad prokazující důvod převzetí dítěte, tedy pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu.


Kde a jak službu řešit

Vyplněný formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství odevzdáte svému zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli), který k žádosti připojí podklady potřebné pro stanovení nároku na dávku a jejich výplatu. Zaměstnavatel je neprodleně předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, vyplněný formulář žádosti odevzdáte přímo okresní správě sociálního zabezpečení, u které jste evidována. V žádosti musíte vyplnit, kdy jste naposledy před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vykonávala výdělečnou činnost.


Kolik budete dostávat

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Orientační výši mateřské si můžete spočítat přes kalkulačku Ministerstva práce a sociálních věcí

Podrobné informace o peněžité pomoci v mateřství naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

Zpět na osu
Your EuropeYour EuropeYour Europe