Invalidní důchod

Zpět na osu

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Popis služby


Příspěvek na zvláštní pomůcku můžete získat v případě, že máte těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení, autistickou poruchu s těžkým funkčním postižením nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci, případně zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje například na provedení dodatečných úprav motorového vozidla, na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, na speciální komponenty osobního počítače a podobně. Příspěvek můžete za určitých podmínek získat také na pořízení motorového vozidla.


Týká se vás to, pokud

  • máte těžké tělesné, sluchové nebo zrakové postižení, případně zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, nebo
  • máte těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu může získat osoba starší 3 let.

Příspěvek na pořízení vodicího psa může získat osoba starší 15 let.

Příspěvek na ostatní zvláštní pomůcky je určen osobám starším 1 roku.


Co je to zvláštní pomůcka

Zvláštní pomůcka je něco, co vám váš zdravotní stav umožňuje využívat, a co vám umožní sebeobsluhu nebo potřebujete k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. 

Zvláštní pomůcka naopak není zdravotnický prostředek, který máte hrazený z veřejného zdravotního pojištění anebo jej máte půjčený od zdravotní pojišťovny. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který vám nebyl uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.

Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že se opakovaně v kalendářním měsíci dopravujete a že jste schopni řídit motorové vozidlo nebo jste schopni být vozidlem převáženi.

U příspěvku na pořízení motorového vozidla platí speciální podmínky, na které se můžete podívat například zde.


Kdy to máte řešit

Ve chvíli, kdy splňujete výše uvedené podmínky a potřebujete finanční příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nebo motorového vozidla. O příspěvek můžete požádat také zpětně, přičemž řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku musí být zahájeno nejpozději do 12 měsíců od jejího pořízení.

POZOR: Řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je zahájeno až na základě vámi správně podané žádosti. Může se stát, že úřad najde ve vaší žádosti chybu, nebo bude potřeba doplnit některé informace nebo doklady, což může zahájení řízení zdržet. Podání žádosti nenechávejte na poslední chvíli.


Co k tomu potřebujete

V případě, že:

pořizovací cena zvláštní pomůcky je nižší nebo rovna 10 000 Kč, nebo

zvláštní pomůckou je motorové vozidlo, nebo

pořizovací cena zvláštní pomůcky je vyšší než 10 000 Kč a současně nemáte dostatek finančních prostředků na 10% spoluúčast na úhradě ceny zvláštní pomůcky,

doložte navíc tyto doklady:

  • pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své potřeby a v kolonce Příjem vyplnila ANO, doložte formulář Doklad o výši čtvrtletních příjmů – příspěvek na zvláštní pomůcku vyplněný za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky,
  • doklad o samostatné činnosti,
  • pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o uznání osoby dočasně práce neschopnou,
  • pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek,
  • pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného,
  • další příjmy uvedené ve formuláři Seznam ostatních započitatelných příjmů a podklady v závislosti na typu požadované pomůcky.

V případě, že žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku – stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zdvihací plošinu nebo schodišťovou sedačku, doložte navíc:

  • souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem nebo rozhodnutí soudu o souhlasu s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem,
  • alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.

Pokud upravovanou nemovitost vlastníte a příspěvek je určen vám, souhlas s provedením instalace a provozem zařízení dokládat nemusíte. 

Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let, dokládáte navíc:


Kde a jak to řešit

Formulář najdete na stránkách MPSV, kde ho můžete vyplnit, vytisknout a odevzdat osobně nebo poslat poštou na pobočku Úřadu práce ČR podle místa vašeho trvalého bydliště. Při elektronickém podání opatříte žádost elektronickým podpisem, nebo ji úřadu zašlete prostřednictvím datové schránky.


Kolik dostanete

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku je 350 000 Kč. Pokud čerpáte příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“ můžete získat až 500 000 Kč.

Základní rozdíl spočívá v tom, zda budete z příspěvku pořizovat pomůcku v ceně do 10 000 Kč nebo přes 10 000 Kč. U příspěvku na pořízení motorového vozidla platí speciální podmínky, na které se můžete podívat například zde.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč můžete získat příspěvek jenom v případě, že máte příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Aktuální výši životního minima najdete zde. Vy sami si na zvláštní pomůcku přispíváte 1 000 Kč – jedná se o takzvanou spoluúčast.

Ve výjimečných případech, zejména pokud žádáte opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, můžete tento příspěvek získat i v případě, že váš příjem a příjem osob s vámi společně posuzovaných přesahuje 8násobek životního minima.

Pokud je cena zvláštní pomůcky vyšší než 10 000 Kč, sami si na ni přispíváte 10 % z předpokládané nebo už zaplacené ceny pomůcky – jedná se o takzvanou spoluúčast. Pokud nemáte dost peněz na zaplacení spoluúčasti, můžete na Úřadu práce ČR požádat o snížení této částky. Vždy ale zaplatíte minimálně 1 000 Kč.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3