Invalidní důchod

Zpět na osu

Osvobození od správních poplatků

Popis služby


Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeni od některých správních poplatků (nad rámec § 8 zákona o správních poplatcích).


Co je to správní poplatek

Správní poplatky se vybírají za některé činnosti úřadů, související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích.


Týká se vás to, pokud

  • jste držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od kterých poplatků jste osvobozeni

Ověřování podpisů a razítek (položka 5 písm. a) a d))

  • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, 
  • ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí.

POZOR: Výše uvedená osvobození se týkají pouze případů, kdy k tomuto úkonu dochází na matrice (úřadě) a nikoliv např. u držitele poštovní licence, notáře nebo na kontaktních místech Czech POINT.

Uzavření manželství (položka 12 písm. c))

  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

Stavební řízení (položka 18 – Osvobození)

  • vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby. V upravované stavbě musíte mít nahlášené místo trvalého pobytu.

Vozidlo a řidičský průkaz 

  • zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, pokud jde o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (položka 26 písm. a),
  • vydání řidičského průkazu (položka 26 písm. h),
  • schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo schválení užití vozidla k výcviku v autoškole (položka 27 písm. e),
  • vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením. Týká se průkazů s dobou platnosti na 10 dní a kratší, 6 měsíců a kratší, delší než 6 měsíců (položka 36 písm. a).

Kdy to máte řešit

O osvobození požádejte ve chvíli, kdy řešíte danou službu a měli byste za ni zaplatit správní poplatek.


Co k tomu potřebujete

  • průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Kde a jak to řešit

Osvobození od správního poplatku vyřešíte přímo na úřadě, na kterém si vyřizujete danou službu.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3