Invalidní důchod

Zpět na osu

Daňové zvýhodnění a slevy na dani z příjmů

Popis služby


Jako zdravotně postižení můžete uplatňovat daňové zvýhodnění a slevy na dani z příjmů, popřípadě můžete uplatňovat vyšší slevy a zvýhodnění na vašeho zdravotně postiženého manžela/manželku nebo dítě.


Týká se vás to, pokud

 • máte přiznanou invaliditu I., II., nebo III. stupně (Základní nebo rozšířená sleva na invaliditu),
 • jste držitelem průkazu ZTP/P (Sleva na držitele průkazu ZTP/P),
 • držitelem průkazu ZTP/P je váš manžel/manželka žijící s vámi ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč (Vyšší sleva na manžela/manželku),
 • držitelem průkazu ZTP/P je vaše dítě nebo vnouče (Vyšší daňové zvýhodnění na vyživované dítě).

Co k tomu potřebujete

 • rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu,
 • každoročně potvrzení od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.

Pokud máte přiznanou invaliditu III. stupně, ale invalidní důchod nepobíráte:

 • potvrzení od finančního úřadu podle místa vašeho bydliště o tom, že pobíráte jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že jste invalidní ve třetím stupni, nebo 
 • potvrzení od finančního úřadu podle místa vašeho bydliště o tom, že žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně vám byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že nejste invalidní ve třetím stupni (např. jste nezískali potřebnou dobu pojištění) 

Invalidní důchod se vám změnil na starobní, ale invaliditu I., II., nebo III. stupně máte stále přiznanou:

 • potvrzení od finančního úřadu podle místa vašeho bydliště o souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu.
 • svůj průkaz ZTP/P, nebo rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání průkazu ZTP/P.
 • doklad totožnosti manžela/manželky,
 • průkaz ZTP/P manžela/manželky, nebo rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání průkazu ZTP/P.

Pokud jste uzavřeli manželství během uplynulého roku, můžete po skončení daňového roku uplatnit poměrnou část celkové slevy (1/12 za každý měsíc manželství). Sleva na manžela/manželku náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce. Pokud tedy svatba proběhla např. 25. července, slevu můžete uplatnit za období od srpna do prosince. Slevu uplatníte až v následujícím roce proto, aby bylo možné ověřit splnění podmínky, že manžel/manželka neměl/a za uplynulý rok vlastní příjem přesahující 68 000 Kč. 

POZOR: Pokud uplatňujete daňovou slevu na manžela/manželku, už na něj/ni nemůžete rozdělovat příjmy a výdaje jako na spolupracující osobu (podle § 13 zákona o daních z příjmů).

Za vyživované dítě se považuje: 

 • vaše vlastní dítě, 
 • osvojenec, 
 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, 
 • dítě, které u vás přestalo být z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, 
 • dítě druhého z manželů, 
 • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud s vámi žije ve společné domácnosti a jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Příklad: Zvýhodnění uplatněné na vlastní vnouče – v praxi se může jednat například o situaci, kdy matka samoživitelka žije u svých rodičů a pobírá pouze rodičovský příspěvek.

Zároveň se musí jednat o dítě nezletilé. Na zletilé dítě můžete uplatnit daňové zvýhodnění pouze za předpokladu, že je mladší než 26 let a:

 • nemá přiznaný důchod pro invaliditu III. stupně,
 • soustavně se připravuje na budoucí povolání (podrobně rozvedeno v § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), nebo
 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Daňové zvýhodnění můžete uplatňovat i jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a nezáleží na tom, zda uplatňujete reálné výdaje, nebo paušál. 

POZOR: Pokud uplatňujete daňovou slevu na vyživované dítě, už na něj nemůžete rozdělovat příjmy a výdaje jako na spolupracující osobu (podle § 13 zákona o daních z příjmů).

Pokud jste zaměstnanci a roční zúčtování záloh na daň vám dělá zaměstnavatel, doložíte následující doklady na mzdovou účtárnu vašeho zaměstnavatele. Pokud jste OSVČ, doložíte následující doklady spolu s vaším daňovým přiznáním: 

 • potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje (nebo v případě více vyživovaných dětí, na které ze společně vyživovaných dětí v jedné společně hospodařící domácnosti daňové zvýhodnění neuplatňuje); 
 • čestné prohlášení, že druhý rodič daňové zvýhodnění neuplatňuje – pokud druhý z rodičů nepracuje nebo je OSVČ;
 • rodný list dítěte (dokládáte pouze první rok, ve kterém zvýhodnění uplatňujete),
 • průkaz ZTP/P dítěte, nebo rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání tohoto průkazu (pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P).

Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na zletilé dítě do 26 let, dokládáte navíc:

 • potvrzení školy o studiu za každý školní rok/semestr na vysoké škole, nebo
 • potvrzení finančního úřadu podle vašeho místa bydliště o tom, že vyživujete ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. 

Pokud nedošlo k přerušení studia, daňové zvýhodnění můžete uplatňovat i během prázdnin. Včetně těch posledních před případným nástupem dítěte na vysokou školu, a to za předpokladu, že dítě nemá během této doby příjmy zakládající účast na nemocenském pojištění. 


Kde a jak to řešit

Potřebné doklady doložte do mzdové účtárny vašeho zaměstnavatele: 

 • při nástupu do zaměstnání, 
 • když nastanou podmínky nároku (např. narození dítěte, začali jste pobírat invalidní důchod apod.), nebo 
 • nejpozději před provedením ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění – do 15. února následujícího roku. 

Pokud podáváte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sami, aktuální formulář v elektronické podobě a pokyny k vyplnění najdete na webových stránkách Finanční správy. Formulář v listinné podobě je dostupný na kterémkoliv finančním úřadu. Lhůty pro podání daňového přiznání najdete zde.


Kolik budete dostávat

 • základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč za rok (210 Kč měsíčně), pokud máte přiznanou invaliditu I., nebo II. stupně,
 • rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč za rok (420 Kč měsíčně), pokud máte přiznanou invaliditu III. stupně. 

Sleva na invaliditu vám náleží za měsíce, ve kterých splňujete podmínku pobírání invalidního důchodu k 1. dni daného měsíce.

Nárok na slevu na invaliditu máte i v případě, že již místo invalidního důchodu pobíráte důchod starobní. Podmínkou je, že máte i nadále přiznanou invaliditu I., II., nebo III. stupně a máte příjem ze zaměstnání nebo podnikání.

Výše daňové slevy pro držitele průkazu ZTP/P je 16 140 Kč za rok (1 345 Kč měsíčně).

Pokud byl vašemu manželovi/vaší manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P, žije s vámi ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období (většinou se jedná o jeden kalendářní rok) 68 000 Kč, můžete si na něj/ni u zaměstnavatele (v žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění) nebo v daňovém přiznání uplatnit dvojnásobnou slevu. Standardní výše slevy na manžela/manželku je 24 840 Kč za rok a dvojnásobek tedy znamená slevu ve výši 49 680 Kč za rok (4 140 Kč měsíčně).

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (typicky například příjem ze zaměstnání).

Do vlastního příjmu manžela/manželky se dále nezahrnují: 

 • dávky státní sociální podpory, 
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, 
 • dávky osobám se zdravotním postižením, 
 • dávky pomoci v hmotné nouzi, 
 • příspěvek na péči, 
 • sociální služby, 
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, 
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření 
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání 
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči.

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy jen jeden z rodičů a může mít 3 různé podoby: 

 • sleva na dani – daň vám bude snížena každý měsíc ve výplatě od zaměstnavatele, nebo v rámci ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (dělá zaměstnavatel), popřípadě si daň snížíte v rámci daňového přiznání, 
 • daňový bonus – v případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmů, vyplatí vám tento rozdíl jako měsíční daňový bonus zaměstnavatel (činí-li alespoň 50 Kč), nebo stát po odevzdání daňového přiznání (nevyplácí se, pokud je méně než 100 Kč za rok), nebo 
 • sleva na dani a daňový bonus – v případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmů, zvyšuje se o tento rozdíl čistá mzda zaměstnance za daný měsíc.

Daňové zvýhodnění můžete uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého jste učinili prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení), a to i v případě, že pracujete na Dohodu o provedení práce (DPP) nebo na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Prohlášení k dani nemůžete učinit u více zaměstnavatelů současně, pokud ale např. v průběhu roku změníte zaměstnavatele, nové prohlášení k dani u něj učinit můžete.

Pro uplatnění ročního daňového bonusu musíte splnit podmínku, že váš příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné činnosti ve zdaňovacím období (většinou se jedná o 1 kalendářní rok) byl alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy – pro rok 2022 je to 97 200 Kč. 

Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu musíte mít příjem ze zaměstnání alespoň ve výši poloviny minimální mzdy – pro rok 2022 je to 8 100 Kč měsíčně. 

Pokud máte roční příjem nižší než 97 200 Kč, nebo 8 100 Kč za měsíc, můžete získat zvýhodnění pouze do výše vám vypočítané daně z příjmu a daňový bonus se vás netýká. Podrobněji je vysvětleno v § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Příjem se počítá z vaší hrubé mzdy. Pokud jste OSVČ, počítají se veškeré vaše příjmy z podnikání – nikoliv zisk.

Pokud byl vámi vyživovanému dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P, můžete si na něj uplatnit daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Za jedno dítě 30 408 Kč ročně (2 534 Kč měsíčně), za druhé dítě 44 640 Kč ročně (3 720 Kč měsíčně), za třetí a každé další dítě 55 680 Kč ročně (4 640 Kč měsíčně).

Jestliže máte více dětí a nárok na průkaz ZTP/P byl přiznán pouze jednomu z nich, uvádějte ho v daňovém přiznání na posledním místě, aby se daňové zvýhodnění počítalo z co nejvyšší částky.

Pokud má vámi vyživované dítě přiznanou invaliditu I., II., nebo III. stupně, ale nebyl mu přiznán nárok na průkaz ZTP/P, můžete získat daňové zvýhodnění pouze ve standardní výši. To je za jedno dítě 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně), za druhé dítě 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně), za třetí a každé další dítě 27 840 Kč ročně (2 320 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění můžete získat také za jednotlivé měsíce, ve kterých byly splněny podmínky pro jeho uplatnění – nemusíte tedy nutně splňovat podmínky celý rok. Za každý měsíc, na jehož začátku jste splnili podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění, můžete získat 1/12 celkové roční částky (viz výše). 

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit už v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém jste si dítě osvojili nebo převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Podrobněji je vysvětleno v § 35c odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Kromě výše uvedených slev má každý poplatník nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč za rok (2 570 Kč měsíčně). Nárok na tuto slevu není potřeba dokládat.

Zpět na osu
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3